Chi tiết hồ sơ, thủ tục dồn điền đổi thửa năm 2021

Dồn điền đổi thửa là việc dồn ruộng đất từ các ô thửa nhỏ của các hộ nông dân thành các thửa ruộng lớn. Theo đó, hồ sơ, thủ tục dồn điền đổi thửa đã được quy định cụ thể.

Hồ sơ đề nghị dồn điền đổi thửa

Căn cứ Khoản 1 Điều 9 Thông tư 24/2014/TT-BTNTMT, hồ sơ chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dồn điền đổi thửa gồm có:

– Đơn đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK của từng hộ gia đình, cá nhân;

– Bản gốc giấy chứng nhận đã cấp hoặc bản sao hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất đối với trường hợp đất đang thế chấp tại tổ chức tín dụng;

– Văn bản thỏa thuận về việc chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân;

– Phương án chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của Ủy ban Nhân dân (UBND) xã, phường, thị trấn nơi có đất đã được UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh phê duyệt.

– Biên bản giao nhận ruộng đất theo phương án dồn điền đổi thửa (nếu có).

Thủ tục dồn điền, đổi thửa

Căn cứ Khoản 6 Điều 78 Nghị định 43/2014/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 25 Điều 1 Nghị định 148/2020/NĐ-CP, khi tiếp nhận hồ sơ, Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện các công việc sau đây:

1. Kiểm tra hồ sơ, xác nhận nội dung thay đổi vào đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận.

2. Chuẩn bị hồ sơ để Phòng Tài nguyên và Môi trường trình UBND cấp huyện cấp giấy chứng nhận cho người đã thực hiện xong dồn điền đổi thửa theo phương án được duyệt.

3. Lập hoặc cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; tổ chức trao giấy chứng nhận cho người sử dụng đất tại xã, phường, thị trấn nơi có đất.

Lưu ý: Trường hợp người sử dụng đất đang thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại tổ chức tín dụng thì người sử dụng đất nộp bản sao hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thay cho giấy chứng nhận đã cấp để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận mới.

Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thông báo danh sách các trường hợp làm thủ tục cấp giấy chứng nhận cho tổ chức tín dụng nơi nhận thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; xác nhận việc đăng ký thế chấp vào giấy chứng nhận sau khi được cơ quan có thẩm quyền ký cấp.

Việc trao giấy chứng nhận được thực hiện đồng thời giữa ba bên gồm Văn phòng đăng ký đất đai, người sử dụng đất và tổ chức tín dụng; người sử dụng đất ký, nhận giấy chứng nhận mới từ Văn phòng đăng ký đất đai để trao cho tổ chức tín dụng nơi đang nhận thế chấp; tổ chức tín dụng có trách nhiệm trao giấy chứng nhận cũ đang thế chấp cho Văn phòng đăng ký đất đai để quản lý.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.