Điều kiện xác định dự án đầu tư có sử dụng đất

Nghị định 31/2021/NĐ-CP đã quy định chi tiết về điều kiện xác định dự án đầu tư có sử dụng đất.

Căn cứ vào Khoản 4 Điều 108 Nghị định 31/2021/NĐ-CP, dự án đầu tư có sử dụng đất phải lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của Nghị định này khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

– Thuộc các dự án quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 1 Nghị định 25/2020 mà không sử dụng vốn đầu tư công để xây dựng công trình. Dự án xây dựng khu đô thị, nhà ở thương mại; trụ sở văn phòng làm việc; công trình thương mại, dịch vụ được phân loại theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Trường hợp dự án có nhiều công năng, dự án đầu tư có sử dụng đất được xác định căn cứ công trình chính của dự án hoặc công trình chính có cấp cao nhất trong trường hợp dự án có nhiều công trình chính theo quy định của pháp luật về xây dựng.

– Thuộc danh mục dự án cần thu hồi đất được duyệt theo quy định của pháp luật về đất đai, thuộc khu đất do Nhà nước đang quản lý, sử dụng mà sẽ được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Ban quản lý khu kinh tế giao đất, cho thuê đất cho nhà đầu tư được chấp thuận.

– Thuộc chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở; chương trình phát triển đô thị (nếu có) theo quy định của pháp luật về phát triển đô thị.

– Phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quy hoạch xây dựng có tỉ lệ 1/2.000 hoặc tỉ lệ 1/500 (nếu có) hoặc quy hoạch phân khu đô thị có tỉ lệ 1/2.000 hoặc tỉ lệ 1/5.000 theo quy định của pháp luật.

– Không đủ điều kiện để tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

– Không thuộc trường hợp quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 22 và Điều 26 của Luật Đấu thầu.