Gia hạn miễn giảm phí trong lĩnh vực chứng khoán

Gia hạn miễn, giảm phí trong lĩnh vực chứng khoán

Các mức giá dịch vụ tại Sở Giao dịch và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam sẽ tiếp tục được miễn, giảm theo Thông tư 14/2020/TT-BTC tới ngày 31/12/2021.

Ngày 14/05/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 30/2021 về việc kéo dài hiệu lực thi hành Thông tư số 14/2020 ngày 18/03/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 127/2018 ngày 27/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam nhằm hỗ trợ các tổ chức, cá nhân liên quan chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19.

Thông tư 30/2021 có hiệu lực từ ngày 01/07/2021. Theo đó, giá dịch vụ tại Sở Giao dịch chứng khoán và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam sẽ tiếp tục được miễn, giảm theo Thông tư 14/2020 cho tới hết ngày 31/12/2021.

Sau ngày 31/12/2021, các mức giá dịch vụ tại Sở Giao dịch và Trung tâm lưu ký chứng khoán sẽ được thực hiện theo quy định tại Thông tư 127/2018. Căn cứ vào diễn biến tình hình dịch Covid-19, tình hình thị trường chứng khoán, Bộ trường Bộ Tài chính xem xét, ban hành sửa đổi, bổ sung giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán trong trường hợp cần thiết.

* [Infographic] Giá, phí dịch vụ chứng khoán ra sao sau điều chỉnh?

* Tiếp tục miễn, giảm giá dịch vụ chứng khoán thêm 10 tháng nữa

Đông Tư

FILI