Nhà nước hỗ trợ vốn mồi, làm 5.000km đường cao tốc, 1.700km đường bộ ven biển

Cao tốc Bắc – Nam phía Đông được triển khai. Trong ảnh công nhân đang thi công đoạn cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây, một trong những dự án thành phần thuộc dự án – Ảnh: HÀ MI

Đây là một trong những nội dung được nêu trong Nghị quyết về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vừa được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành.

Theo đó, để xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, sẽ tập trung đầu tư các dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia, quy mô lớn, nhất là về giao thông, năng lượng và hạ tầng số.

Đẩy mạnh hợp tác công tư, trung ương và địa phương cùng thực hiện và trên nguyên tắc đường đi qua tỉnh nào thì tỉnh đó phải bố trí vốn và giải phóng mặt bằng, nhà nước hỗ trợ kinh phí xây lắp làm vốn mồi.

Mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, cơ bản hoàn thành cao tốc Bắc – Nam phía Đông từ Lạng Sơn đến Cà Mau ở những khu vực phát huy hiệu quả kinh tế cao. Tập trung cho phát triển đường cao tốc khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Nam Trung Bộ đi Tây Nguyên.

Hoàn thành giai đoạn 1 Cảng hàng không quốc tế Long Thành; phấn đấu triển khai thực hiện toàn bộ 1.700km đường ven biển từ Quảng Ninh đến Cà Mau, trong đó, ưu tiên hoàn thành đoạn ven biển vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Đến năm 2030, phấn đấu cả nước có khoảng 5.000km đường bộ cao tốc; phát triển cảng biển, đường thủy nội địa ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long; triển khai nghiên cứu xây dựng một số đoạn đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam.

Nghị quyết cũng nêu vấn đề tập trung hoàn thiện, nâng cao chất lượng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, giải quyết tốt hơn quan hệ giữa Nhà nước, thị trường và xã hội.

Phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm tạo bứt phá nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Gắn với đó là phát triển nguồn nhân lực, giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu nhân lực chất lượng cao.

Nghị quyết cũng tập trung vào việc đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, bảo đảm thực chất, hiệu quả; phát triển nền kinh tế số; thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững trên cơ sở ổn định kinh tế vĩ mô.

Trong đó đáng chú ý sẽ cơ cấu lại, cổ phần hoá, thoái vốn những doanh nghiệp không có hiệu quả, thua lỗ; nâng cao hiệu quả hoạt động, sử dụng vốn của các doanh nghiệp nhà nước. Tiếp tục hoàn thiện thể chế để phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân của người Việt Nam thực sự trở thành một động lực quan trọng trong phát triển kinh tế.

Cũng trong Nghị quyết, việc phát triển văn hoá, xã hội gắn với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên; tăng cường bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai và tác động của dịch bệnh.

Đồng thời, củng cố, tăng cường quốc phòng, bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập và vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Nghị quyết cũng nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động; đấy mạnh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tạo đột phá trong cải cách hành chính.